EDATA POLSKA Sp. z o.o., DZIAŁ SERWISU
ul. Puławska 314, 02-819 Warszawa, tel. 22 545 32 40, faks 22 678 60 29
e-mail: przekazania@edatapolska.pl www.edatapolska.pl
DATA:

Wniosek o przekazanie zobowiązań serwisowych

(Dotyczy urządzeń marki: TELESTAR, ELEMIS, FAREX)

Typ kasy Nr fabryczny Nr unikatowy Data zakupu
-

Dane firmy przejmującej serwis:
Nazwa firmy:
Adres firmy:
NIP:
Adres punktu serwisowego:

taki sam jak adres firmy

taki sam jak tel.
Dane firmy przekazującej serwis:
Nazwa firmy:
Adres firmy:
NIP:
Urząd skarbowy (właściwy dla miejsca instalacji kasy rejestrującej):
Urząd Skarbowy:
Adres:
Dane identyfikacyjne użytkownika:
Nazwa firmy:
Adres firmy:
Adres użytkowania kasy:

taki sam jak adres firmy

Przyczyny zmiany serwisu + uwagi:

Uwaga:

  1. Koszty manipulacyjne dotyczące zmiany serwisu wynoszą 100 zł + 23% VAT (123 zł brutto) i są nakładane na serwis przejmujący.
  2. Decyzja zostanie wydana po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez producenta i wniesieniu opłaty manipulacyjnej.
  3. Wniosek musi zostać zarejestrowany w systemie RZS przez serwis przejmujący.
  4. Wniosek należy przesłać na adres jak w nagłówku.
  5. Firma Edata Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany firmy serwisującej.


Podpis i pieczęć
serwisu dotychczasowego
(zgoda na przekazanie)

Podpis i pieczęć
Podatnika

Podpisanie oświadczenia usprawni wystawienie faktury VAT.

Oświadczenie
Firmy przejmującej serwis

Wyrażam zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu.