PRZEKAZANIE SERWISU

Podatnik stosujący kasy rejestrujące w celu zmiany podmiotu prowadzącego serwis kasy powinien:

1/ w przypadku, gdy dotychczasowy podmiot prowadzący serwis kasy istnieje i ma aktualne uprawnienia Serwisu Głównego EDATA POLSKA do podejmowania działań serwisowych

- wybrać nowy podmiot prowadzący serwis kas z aktualnymi uprawnieniami EDATA POLSKA ze strony https://www.edatapolska.pl/3/gdzie-kupic , gdzie należy zgłosić się z prośbą o przejęcie obowiązków serwisowych kasy rejestrującej
- podmiot prowadzący serwis kas generuje wniosek o przejęcie serwisu w systemie RZS (Rejestr Zdarzeń Serwisowych), prowadzonym przez firmę EDATA POLSKA - Serwis Główny EDATA POLSKA, wydaje decyzję po rozpatrzeniu wniosku, w terminie do 5 dni roboczych. Decyzje są wydawana w trzech egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron: serwisu przejmującego, podatnika oraz urzędu skarbowego i są przesyłane do podmiotu przejmującego obowiązki serwisowe.
- za wydanie decyzji zmiany podmiotu prowadzącego serwis kasy pobierana jest opłata administracyjna w wysokości 100 PLN netto, którą obciążany jest serwis przejmujący obowiązki serwisowe

2/ w przypadku, gdy dotychczasowy podmiot prowadzący serwis kasy nie istnieje lub nie posiada aktualnych uprawnień Serwisu Głównego EDATA POLSKA do podejmowania działań serwisowych

- wybrać nowy podmiot prowadzący serwis kas z aktualnymi uprawnieniami EDATA POLSKA ze strony https://www.edatapolska.pl/3/gdzie-kupic albo zgłosić się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do Serwisu Głównego EDATA POLSKA ( https://www.edatapolska.pl/6/kontakt ) w celu wskazania nowego podmiotu, który przejmie obowiązki serwisowe kasy rejestrującej
- wskazany przez Serwis Główny nowy podmiot prowadzący serwis kas generuje wniosek o przejęcie serwisu w systemie RZS (Rejestr Zdarzeń Serwisowych), prowadzonym przez firmę EDATA POLSKA
- Serwis Główny EDATA POLSKA, wydaje decyzję po rozpatrzeniu wniosku, w terminie do 5 dni roboczych. Decyzje są wydawana w trzech egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron: serwisu przejmującego, podatnika oraz urzędu skarbowego i są przesyłane do podmiotu przejmującego obowiązki serwisowe.
- za wydanie decyzji zmiany podmiotu prowadzącego serwis kasy (w przypadku nie istnienia dotychczasowego serwisu lub braku aktualnych uprawnień serwisowych) pobierana jest opłata administracyjna w wysokości 50 PLN netto, którą obciążany jest serwis przejmujący obowiązki serwisowe.

UWAGI:

  1. 1. Podatnik stosujący kasy rejestrujące korzysta wyłącznie z usług serwisowych, świadczonych przez autoryzowany podmiot prowadzący serwis kasy (Dealer) - wg aktualnego wpisu w książce serwisowej kasy.
  2. 2. Firma przejmująca serwis może wykonać czynności serwisowe w kasie dopiero po otrzymaniu oryginału decyzji zmiany serwisu.
  3. 3. Zmianę serwisu nowy podmiot, przejmujący prowadzenie serwisu kasy, odnotowuje w książce serwisowej kasy.
  4. 4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatnik powiadamia w ciągu 7 dni właściwy US o zmianie podmiotu prowadzącego serwis kasy.
  5. 5. Decyzja zmiany serwisu kasy rejestrującej zawiera charakterystyczne znaki, które zgodnie z obowiązującymi przepisami zawierają: datę jej wydania, pieczątkę i podpis osoby odpowiedzialnej Serwisu Głównego EDATA POLSKA i tylko jej oryginał jest podstawą do zgodnego z prawem przejęcia obowiązków serwisowych przez autoryzowany podmiot prowadzący serwis kasy. Jakiekolwiek działania serwisowe podejmowane przez serwisanta bez aktualnych uprawnień serwisowych i oryginału decyzji zmiany serwisu uznane zostaną za niezgodne z prawem i nie będą honorowane zarówno przez Producenta urządzenia, jak i urzędników właściwego Urzędu Skarbowego.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 14 marca 2013r., Dz.U. z 2013 r. poz.363,
§ 14.3 Zmiana podmiotu prowadzącego serwis kas niewynikająca z naruszenia warunków jego prowadzenia może być dokonana, na wniosek podatnika, za zgodą podmiotu prowadzącego serwis główny, z tym, że nie może on odmówić zgody na zmianę prowadzącego serwis kas, jeżeli warunki cenowe i miejsca jego świadczenia są korzystniejsze dla podatnika. O dokonanej zmianie podatnik zawiadamia właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni od dnia jej dokonania.

Czym się zajmujesz?

Prezentacje Zobacz wszystkie

Kasa fiskalna Bursztyn
Bursztyn to kasa polecana szczególnie nowym przed...

Znajdź dealera